1. Üldsätted

1.1. Nordic Koolitus OÜ (reg nr: 14728308) (edaspidi: Nordic Koolitus) lähtub oma tegevuses täiskasvanuhariduse õigusaktidest ja teistest seonduvatest õigusaktidest ning Nordic Koolituse õppekorralduse alustest.
1.2. Nordic Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub Nordic Koolituse koolituskalendri ja ajakava alusel õppetööks sobivates ruumides.
1.4. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)
1.5. Koolitus toimub enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.7. Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda Nordic Koolituse kodulehel www.nordickoolitus.ee.
1.8. Nordic Koolituse peamine õppevaldkond on “informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad”, mille alla kuuluvad järgnevad õppekavarühmad: arvutikasutus, andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm.
Lisaks viime läbi koolitusi ka järgnevates õppekavarühmades: juhtimine ja haldus, elektroonika ja automaatika, turundus ja reklaam, sekretäri- ja kontoritöö, tööoskused, audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine, isikuareng, teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm.
Õppekavarühmade määratluse alus: kehtivas täienduskoolituse standardis väljatoodud õppekavade liigitus ja määruse lisaga kehtestatud õppekavarühmade loetelu, mille aluseks omakorda on rahvusvaheline haridus- ja koolitusvaldkondade liigitus International Standard Classification of Education Fields of Education and Training (ISCED-F 2013).

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine toimub kodulehel www.nordickoolitus.ee, täites vastava registreerumisvormi või e-kirja teel.
2.2. Infot koolitustele registreerumise kohta saab info@nordickoolitus.ee ja telefonilt tel +372 5348 7486.
2.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3. Koolituse eest tasumine

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tuleb tasuda arve enne koolituse algust.
3.2. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.3. Osaliselt tagastatakse õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale, jms).

4. Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja teel info@nordickoolitus.ee või telefoni teel (tel +372 5348 7486).
4.2. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
4.3. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.
4.4. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Koolituse katkestamine

5.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.
5.2. Juhul kui koolitus katkestatakse õppija poolt, siis arve tasumise kohustus õppijale jääb.

6. Koolituse korraldamine ja lõpetamine

6.1. Koolitusel osalejal täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.
6.2. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms).
6.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
6.4. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.
6.4.1. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
6.4.2. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Vt: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009

7. Koolitatava õigused ja kohustused

7.1. Koolitataval on õigus:
7.1.1. enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
7.1.2. näidata koolituste eest tasutud õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele.
7.2. Koolitatav on kohustatud:
7.2.1. täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
7.2.2. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
7.2.3. hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
7.2.4. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

8. Kvaliteedi tagamise alused

8.1. Koolituste kvaliteedi tagamiseks kogub Nordic Koolitus järjepidevalt õppijate tagasisidet, analüüsib seda ning parendab tagasisidest lähtuvalt oma teenuse kvaliteeti.