Andmehaldus tähendab asutuse andmete haldamist varana ehk teisisõnu on tegemist väga olulise ressursiga. See valdkond on muutumas üha olulisemaks, kuna e-teenused põhinevad sageli just hallatavatel andmetel ning tänapäeva digitaliseeruvas maailmas on enamus ettevõtetel e-teenuste kasutamine vältimatu.

Rääkisime meie andmehalduse koolitaja Enely Preiga selle ala erinevatest aspektidest. Loe lähemalt, mida tasuks silmas pidada kui sinu ettevõte omab palju andmeid ning miks nende korrektne haldus oluline on.

Enely, mis ajendas sind andmehalduse valdkonnas tegutsema?

Mulle meeldib kõik süsteemne ja kaosest korda luua. Andmehaldus võimaldab pealtnäha seosetute andmehulkade vahel leida seoseid, mis omakorda muudavad kasutuna tunduvad andmed väärtuslikuks juhtimisinfoks otsuste langetamisel. 

Millised oskused tulevad andmehalduses töötavale inimesele kasuks?

Eelkõige on vaja loogilist mõtlemist – leida seoseid ja luua süsteeme, mis omakorda võib ettevõtte jaoks olla väga väärtuslik info. Kasuks tuleb ka kindlasti Excelis suurte andmetabelitega töötamise kogemus.

Kindlasti oleks vaja õppida andmemudeleid ja andmekirjeldusi looma. Tuleb tunda IT arenduste meetodeid ja osaleda IT arendusvajaduste kirjeldamises. Samuti tuleb erinevate osapoolte koostööd juhtida – intervjueerida asutuse eri valdkondade juhte, et välja selgitada, milliseid andmeid luuakse ja mis väärtus nendel on.

Millised on olnud sinu kõige põnevamad projektid või töökohad andmehalduse vallas?

Kõige põnevam on see, kui on õnnestunud olemasolevate andmete abil luua kasulikke juhtimistöölaudu vastavalt klientide vajadusele. On olnud olukordi, kus selgub, et kõik vajaminevad andmed olid juba olemas aga nende loogiline esitamine muutis need tähenduslikuks. See on ehtne näide sellest, kuidas andmed üksi ei pruugi anda soovitud tulemust, vaid süsteemi looimine on see, mis väärtus loob. See ongi andmehaldurite üks väljakutseid. 

Miks andmete korrektne haldamine äärmiselt oluline on?

Kvaliteetsed andmed võimaldavad luua paremat juhtimisinfot, mille najalt teha paremaid otsuseid. Andmete puudumine omakorda tähendab, et otsused on pigem intuitiivsed kui loogiliselt järeldustel põhinevad. Teisipidi ebakvaliteetsed andmete valesti tõlgendamine võib viia kahjulike otsusteni.

Ülevaade andmestikest aitab kaasa organisatsiooni ja selle tehnilise partneri koostööle – IT arendused on tänu andmetele tõhusamad ja vastavad paremini osapoolte vajadustele. Samuti on IT teenuste liidestamine ja andmete ristkasutamine selgem. 

Avalikus sektoris on äärmiselt tähtis rakendada andmete ühekordse küsimise põhimõtet, seega ülevaade riigiasutuste andmekogudest võimaldab vältida dubleerivat andmekogumist.

Samuti on andmete korrektne haldamine oluline asutuste üleste ja proaktiivsete teenuste arendamise juures, kuna kui esmased andmed ei ole korrektsed, siis edastatakse neid valena ka teistes asutuste süsteemides. Tänu sellistele arendustele on vähem halduskoormust kodanikele, ettevõtetele ja avalike teenuste pakkujatele.

Millistel juhtudel on andmehalduri olemasolu hädavajalik?

Kindlasti tuleks luua eraldi positsioon ettevõttesse, kui asutuse põhitegevus sõltub suuresti hallatavatest andmetest, andmeid on väga palju, need on keerulised või nende vahel on palju seoseid.

Andmete puhul saab rääkida ka turvalisusest – mis on levinumad vead andmete käsitlemisel?

Turvalisuse tagamisel on suurim väljakutse saavutada tasakaal infoturbe ja andmekaitse vahel. Andmekaitse all mõeldakse reeglina isikuandmete kaitset, mille eesmärk on koguda inimeste kohta võimalikult vähe andmeid ja säilitada neid lühikest aega. Infoturbe eesmärk on vastupidiselt koguda palju andmeid ja neid võimalikult kaua säilitada. Tasakaalu leidmine võib olla keeruline. 

Mis on andmehalduse koolituse peamine eesmärk?

Luua üldine arusaam andmehaldusest ja sellega seotud töödest asutuses ning saada praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel. Koolituse läbinu teab, millised õigusaktid reguleerivad andmehalduse valdkonda ning millised on asjakohased regulatsioonid asutusesiseselt. Samuti saab sealt oskuse hinnata andmehalduse küpsust asutuses ja leida võimalusi selle arendamiseks.

Kas andmehalduse kursus võib kasulik olla ka muudel ametikohtadel, kes ei tööta otseselt andmehalduse valdkonnas?

Üldised teadmised andmehaldusest tulevad kasuks kõikidele keskastmejuhtidele, juhiabidele, kvaliteedijuhtidele, organisatsiooni arendajatele ja teistele töötajatele, kellest sõltub andmete jõudmine õigesse kohta ja väärtust looval viisil.

Kui sinu töökohal on vaja andmehalduse oskust, siis tule Enelyga koolitusele.